Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

Ukraińska wersja językowa Biuro KB Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB

Технiчний регламент безпеки обладнання, що працює пiд тиском

, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.01.2011 N 35 (вiдповiдно до Плану заходiв iз застосування регламенту, затвердженого цiєю постановою).

Орiєнтовний перелiк обладнання, що працює пiд тиском, що пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом:

Перелiк обладнання, що працює пiд тиском, яке пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi*

____________
* Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.
Код згiдно з УКТЗЕД     Назва товару
7311 00     Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металiв**
7613 00 00 00     Ємностi для стисненого або скрапленого газу алюмiнiєвi**
7304     Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва)**
7305     Труби i трубки круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металiв**
7306     Труби, трубки i профiлi порожнистi з чорних металiв**
7411     Труби та трубки мiднi**
7412     Фiтинги мiднi для труб або трубок**
7307     Фiтинги для труб i трубок з чорних металiв**
3917     Труби, трубки i шланги та їх фiтинги iз пластмаси**
8481     Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi**
7608     Труби та трубки алюмiнiєвi**
8402     Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води**
8403     Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402 УКТЗЕД**
8404     Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 УКТЗЕД або 8403 УКТЗЕД (наприклад, економайзери, пароперегрiвники, сажовибiрники, рекуператори газiв); конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок**
8405     Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них**
9026     Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю витрати, рiвня, тиску чи iнших змiнних характеристик рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032УКТЗЕД**

____________
** Крiм товарiв, на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту.

Так, вiдповiдно до пункту 3 Технiчного регламенту безпеки обладнання, що працює пiд тиском, дiя цього Технiчного регламенту поширюється на обладнання, що працює пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного понад 0,5 бара, а саме на:

1) посудини, що працюють пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного бiльше нiж на 0,5 бара;

2) прилади та агрегати мiсткiстю понад два лiтри для одержання пари або гарячої води з температурою понад 110° C, що пiдiгрiваються полум'ям або iншим чином i яким загрожує небезпека перегрiву (в тому числi автоклави та скороварки), або iнше обладнання та агрегати, якщо виробник має намiр вводити їх в обiг як обладнання, що працює пiд тиском;

3) трубопроводи;

4) агрегати для одержання гарячої води з температурою не вище 110° C, якi вручну забезпечуються твердим паливом i добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) яких перевищує 50 бар на лiтр;

5) запобiжнi пристрої та прилади, що працюють пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного бiльше нiж на 0,5 бара.

Згiдно iз пунктом 4 дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

1) трубопроводи i системи труб, що спроектованi для транспортування робочого середовища до берегової чи прибережної установки або вiд неї, включно до останнього перекривального пристрою на територiї установки, включаючи допомiжне обладнання, призначене спецiально для такого трубопроводу (крiм обладнання, що працює пiд тиском, яке може використовуватися на станцiях, якi регулюють тиск, або на компресорних станцiях);

2) мережi водопостачання i водовiдведення, а також функцiонально пов'язане з ними обладнання, зокрема пiдвiднi водоводи гiдросилових установок на гiдроелектростанцiях, напiрнi труби, напiрнi шахти, напiрнi тунелi для води та спецiальне приладдя, функцiонально пов'язане з ними;

3) обладнання, спецiально сконструйоване для застосування на пiдприємствах ядерної енергетики, несправнiсть якого може призвести до вивiльнення радiоактивностi;

4) обладнання, що використовується для здiйснення контролю за свердловинами, призначеними для промислової розвiдки та експлуатацiї родовищ нафти, природного газу, природного тепла, а також пiдземних резервуарiв (сховищ), для того, щоб пiдтримувати або регулювати рiвень тиску у свердловинах, включаючи фонтанну арматуру нафтових свердловин, їх трубопроводи i розподiльнi системи, а також функцiонально пов'язанi з ними пристрої;

5) ємностi для аерозолiв;

6) обладнання, призначене для використання у транспортних засобах;

7) обладнання, категорiя якого нижче першої та на яке поширюється сфера дiї технiчних регламентiв:

безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2009 р. N 268;

безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 933;

лiфтiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 2009 р. N 465;

безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149;

щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2008 р. N 536;

приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 р. N 856;

обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2008 р. N 898;

8) прилади в оболонках i деталi машин, розмiри, вибiр матерiалу i конструкцiї яких визначаються, в першу чергу, вимогами щодо достатнього рiвня мiцностi, жорсткостi i стабiльностi вiдносно статичного i динамiчного виробничого впливу або iншими пов'язаними з виробництвом критерiями, для конструкцiї яких тиск не є iстотним фактором. До зазначених приладiв, зокрема, належать:

двигуни, включаючи турбiни i двигуни внутрiшнього згоряння;

паровi машини, газовi i паровi турбiни, турбогенератори, компресори, насоси, виконавчi механiзми;

доменнi печi iз системою охолодження включно, рекуперативнi повiтронагрiвачi (каупери), пиловловлювачi, пристрої для очищення колосникового газу, печi шахтного типу iз системою охолодження, газовi конвертори та котли для плавлення, переплавлення, видалення газiв, лиття сталi та кольорових металiв;

оболонки для електричного високовольтного обладнання (розподiльнi пристрої та розподiльнi механiзми, трансформатори i машини з частинами, що обертаються);

оболонки та кожухи, якi працюють пiд тиском, призначенi для укриття компонентiв електричних i телефонних кабелiв;

судна, ракети, лiтаки або рухомi плавучi морськi платформи, а також обладнання, спецiально призначене для встановлення на борту або в ракетному двигунi;

обладнання, що працює пiд тиском i складається з еластичної оболонки, зокрема, пневматичнi шини, повiтрянi подушки, м'ячi, повiтрянi кулi, надувнi човни;

глушники шуму вiд вихлопiв або вiд всмоктування газiв;

пляшки або сифони для газованих напоїв;

посудини для транспортування i розподiлу напоїв, у яких добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) не перевищує 500 бар на лiтр i максимально допустимий тиск не перевищує 7 бар;

обладнання, на яке поширюється дiя Закону України "Про приєднання України до Європейської Угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв (ДОПНВ)";

радiатори i трубопроводи водяних систем опалення;

посудини для зберiгання рiдини, тиск газу на яку становить не бiльш як 0,5 бара;

обладнання, оцiнка вiдповiдностi якого регулюється iншими технiчними регламентами.

 

 

СЕРТИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ

СЕРТИФІКАЦІЯ В РОСІЇ

СЕРТИФІКАЦІЯ У МИТНОМУ СОЮЗІ


Site Map

БЮРО КБ
Києві 03028, г.Киев,
Стратегическое шоссе 2а, 86
тел.+380 505 48 47 74

Сертифікація в Росії

Сертифікація у Митному Союзі

Сертифікація в Україні

© by KORNET 2012