Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

Ukraińska wersja językowa Biuro KB Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB

 

Iнформуємо, що починаючи з 2013 року передбачено обов'язкове застосування Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання,

 

затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2009 N 679 (вiдповiдно до Плану заходiв iз застосування регламенту, затвердженого цiєю постановою).

Орiєнтовний перелiк радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, що пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом:

Перелiк
радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, яке пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi*

____________
* Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару
I. Радiообладнання**
8512 30 10 Пристрої сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки, що використовуються в моторних транспортних засобах, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
8517 Телефоннi апарати, включаючи телефоннi апарати для стiльникових мереж зв'язку або iнших безпровiдних мереж зв'язку, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), що мiстить передавач або передавач та приймач
8518 Мiкрофони та пiдставки для них, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Пiдсилювачi звукових частот електричнi, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Електричнi звукопiдсилювальнi комплекти, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього, що мiстить передавач або передавач та приймач
8525 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна, телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери, що мiстить передавач або передавач та приймач
8526 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування
8530 Електричне устатковання сигналiзацiйне, забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залiзницях, трамвайних колiях, автомобiльних дорогах або внутрiшнiх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах, використовуване для керування рухом, що мiстить передавач або передавач та приймач
8608 00 Стацiонарне обладнання та пристрої залiзничних та трамвайних колiй, що мiстить передавач або передавач та приймач
Механiчне (включаючи електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових внутрiшнiх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах, їх частини, що мiстить передавач або передавач та приймач
8802 60 10 00 Космiчнi апарати (включаючи супутники)
II. Товари, що мiстять радiообладнання** у своєму складi
9021 40 00 00
9021 50 00 00
Слуховi апарати, серцевi стимулятори, що мiстять у своєму складi передавач або передавач та приймач
8301
8302
Замки висячi i врiзнi (електричнi), з недорогоцiнних металiв, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8415 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, що мiстить у своєму складi передавач або передавач та приймач
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8426 Судновi дерик-крани, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8427 Автонавантажувачi з вилковим захватом, iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8432 Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8433 Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8443 Принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8450 Машини пральнi, побутовi або для пралень, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8470 Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Бухгалтерськi машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями, апарати касовi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8471 Персональнi обчислювальнi машини (машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки), у тому числi так званi notebook, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8476 Автомати торговельнi (наприклад для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8531 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8535
8536
Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8537 10 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536 УКТЗЕД, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90 УКТЗЕД, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 УКТЗЕД (для напруги не бiльш як 1000 В), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8542 Електроннi iнтегрованi схеми, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8903 Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8701
8702
8703
8704
8705
8711
Трактори, автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, мотоцикли, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9004 3D-окуляри, що мiстять у своєму складi передавач або передавач та приймач
9006 Фотокамери (крiм кiнокамер), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539 УКТЗЕД, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9017 Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9023 00 Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032 УКТЗЕД, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9101
9102
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9405 Лампи та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9503 00 30 00
9503 00 49 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00
9503 00 99 00
Набори моделей зменшеного розмiру ("у масштабi"), iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, iграшки та моделi з умонтованим двигуном, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9504 10 00 00
9504 30
Вiдеоiгри, в якi можна грати за допомогою телевiзора, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Iгри, якi приводяться в дiю за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знакiв), жетонiв тощо, за винятком устаткування кегельбанiв, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9610 00 00 00 Дошки грифельнi для писання чи малювання, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
III. Телекомунiкацiйне кiнцеве (термiнальне) обладнання**
8517 Телефоннi апарати, апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528 УКТЗЕД
8443 Факсимiльнi апарати
8517 62 00 00 Пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї (включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї, що призначенi для локальних, регiональних мереж)
8531 10 30 00
8531 10 95 90
Пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки або пожежi та аналогiчнi пристрої, крiм тих, що призначенi для цивiльної авiацiї
8531 20 Панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах
8531 90 20 00 Частини до панелей iндикаторних, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах, товарної пiдпозицiї 8531 20 УКТЗЕД

____________
** Крiм товарiв, на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту.

Так, вiдповiдно до пункту 2 Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання дiя цього регламенту не поширюється на:

1) радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання спецiального призначення, яке використовується виключно в цiлях, пов'язаних iз забезпеченням громадського порядку i безпеки держави;

2) радiообладнання, яке використовується радiоаматорами для прийому високоточних сигналiв часу i/або частоти;

3) кабелi та дроти;

4) обладнання, яке забезпечує лише приймання i призначене виключно для приймання програм радiо- i телевiзiйного мовлення;

5) обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 2007 р. N 1103;

6) обладнання та системи для керування повiтряним рухом (систем зв'язку, спостереження, автоматизованої диспетчерської служби, навiгацiї тощо).

 

СЕРТИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ

СЕРТИФІКАЦІЯ В РОСІЇ

СЕРТИФІКАЦІЯ У МИТНОМУ СОЮЗІ


Site Map

БЮРО КБ
Києві 03028, г.Киев,
Стратегическое шоссе 2а, 86
тел.+380 505 48 47 74

Сертифікація в Росії

Сертифікація у Митному Союзі

Сертифікація в Україні

© by KORNET 2012